Artykuł BMP Nowa Energia – Oszczędność energii przy zastosowaniu przepustnic podwójnie mimośrodowych

W latach 90-tych zaczęto zamieniać na instalacjach powszechnie stosowane zasuwy na przepustnice centryczne jako rozwiązanie zdecydowanie tańsze i korzystniejsze.

W pierwszym okresie stosowano tylko przepustnice centryczne, jako armaturę mającą zapewnić pewne odcięcie na instalacji. Przepustnica centryczna miękko uszczelniona zbudowana jest z korpusu, wału, tarczy (dysku) oraz uszczelnienia. Uszczelnienie (manszeta) montowane jest wewnątrz korpusu, w przypadku przepustnic typu COR, mocowane jest w korpusie na zasadzie wpust/wypust, dzięki czemu jest stabilne i nie ulegnie wywinięciu lub pofałdowaniu w trak- cie otwierania lub zamykania dysku.

Miedzy innymi z tego powodu dla średnic od DN 800 a w szczególności dla dużych średnic DN 1600, DN 1800, DN 2000 i większych rekomendujemy wykonanie przepustnicy o konstrukcji podwójnie mimośrodowej. W przypadku zamykania przepustnicy podwójnie mimośrodowej pro- filowana uszczelka w ostatniej fazie pracy wału, układa się do gniazda i poprzez docisk zapewnia szczelność 100% w obydwu kierunkach przepływu. Żywotność takiej uszczelki jest zdecydowanie dłuższa niż żywotność manszety przepustnicy centrycznej. Dodatkowo, z uwagi na mniejsze dociski uszczelnienia do gniazda w porównaniu z dociskaniem dysku do manszety w przepustnicach centrycznych, w przepustnicach podwójnie mimośrodowych montowane są silniki mniejszej mocy, co wpływa na oszczędność energii. Spółka COROL oferuje za- równo przepustnice podwójne mimośrodowe z korpusami kołnierzowymi odlanymi w całości z żeliwa sferoidalnego, staliwa węglowego lub stopowego – przepustnice typu COR2010.

Korpus przepustnicy centrycznej typu COR jest jednoczęściowy. Ważnym elementem widocznym na rys. 1 jest rączka z zapadką oraz aluminiowa lub wykonana ze stali nierdzewnej płytka z ogranicznikiem otwarcia i zamknięcia wraz z zaznaczonymi pozycjami położenia dysku przepustnicy. Korpus przepustnicy oraz dysk może być wykonany z żeliwa szarego lub sferoidalnego, ze staliwa węglowego lub staliwa stopowego. Wał jest jednoczęściowy, wykonany ze stali kwasoodpornej, a manszeta wykonana jest z EPDM lub NBR. Korpus może być do zabudowy między kołnierze typu LUG lub WAFER lub z dwoma kołnierzami.

Przepustnice centryczne są szczelne w 100% w obydwu kierunkach napływu, a szczelność uzyskiwana jest poprzez wciśnięcie się dysku w manszetę. Oferuje również przepustnice z korpusami spawanymi, w różnych wykonaniach materiałowych – przepustnice typu DOV marki Krombach.

W przepustnicach podwójnie mimośrodowych oferowanych przez firmę Corol, uszczelkę wymienia się bardzo łatwo poprzez odkręcenie śrub imbusowych mocujących pierścień dociskowy, wyciągnięcie starej i montaż nowej uszczelki oraz nałożenie z powrotem pierścienia dociskowego. Dla średnic DN > i równych 1800 mm, całość pracy można wykonać bez demontażu przepustnicy z instalacji. Dla służb utrzymania ruchu ta tylko korzyść powinna przemawiać za montażem przepustnic podwójnie mimośrodowych a nie centrycznych. Następną korzyścią przemawiającą za przepustnicami podwójnie mimośrodowymi jest zdecydowanie większy współczynnik przepływu Kv niż dla przepustnic centrycznych. Na przykład współczynnik przepływu Kv dla przepustnicy centrycznej o średnicy DN 600 wynosi dla kątów otwarcia odpowiednio α = 30o Kv = 1.800; α = 90o Kv= 18.000. Współczynnik przepływu Kv dla przepustnicy podwójnie mimośrodowej o średnicy DN 600 wynosi odpowiednio dla kątów otwarcia α = 30o Kv = 2.591; α =90o Kv = 19.517 a więc jest zdecydowanie większy. Zatem stosowanie przepustnic podwójnie mimośrodowych zapewnia niższe straty ciśnienia, a w konsekwencji oszczędność energii. Z uwagi na lepsze warunki przepływu ryzyko wystąpienia kawitacji, porównując te same warunki brzegowe z przepustnicami centrycznymi, w przepustnicach podwójnie mimośrodowych nie występuje.

Kolejną korzyścią przemawiającą za użytkowaniem przepustnic podwójnie mimośrodowych są wymagania odnośnie części szybko zużywających, użytkownik może posiadać zdecydowanie mniejszą ich ilość, w stosunku do przepustnic centrycznych. W okresie remontowym oszczędza więc czas i koszty na ich wymianę.

Wszystkie wymienione cechy przepustnic podwójnie mimośrodowych pozwalają stwierdzić, że ich użytkowanie zapewnia ogromną oszczędność energii.

Kontakt do grupy przemysłowej:

Zobacz także: przepustnice podwójnie mimośrodowe

Artykuł BMP Chemia przemysłowa – Regulator poduszki

Optymalne zabezpieczenie zbiornika niskociśnieniowego (rys. nr 1) powinno składać się z zaworów bezpieczeństwa : zaworu oddechowego zabezpieczającego przed próżnią, zaworu wydechowego zabezpieczającego przed wzrostem ciśnienia oraz dodatkowo z regulatora poduszki gazu obojętnego. Ten artykuł przedstawia zalety regulatora poduszki gazowej oferowanego przez naszą firmę, zalety, które pozwalają na ogromne oszczędności.

Głównym zadaniem regulatora (rys. nr 2) stosowanego na zbiornikach magazynowych jest utrzymywanie stałego ciśnienia poduszki gazu obojętnego nad składowanym medium. Poduszka gazowa zapobiega dostawaniu się zanieczyszczonego powietrza do zbiornika, zapobiega tworzeniu się atmosfery wybuchowej wewnątrz zbiornika oraz chroni dodatkowo zbiornik przed działaniem podciśnieniem.

Regulator poduszki

Zastosowanie poduszki gazowej ma na celu:

 • zwiększenie okresu trwałości i zapobieganie korozji zbiornika. Poduszka gazowa zapobiega przedostawaniu się powietrza do zbiornika. Powietrze zawiera tlen, wilgoć i inne zanieczyszczenia, które mogą prowadzić do wewnętrznej korozji zbiornika.
 • poprawę bezpieczeństwa. Poduszka gazowa zmniejsza zawartość tlenu w przestrzeni oparów. Zredukowana zawartość tlenu zmniejsza ryzyko zapłonu.
 • zapewnienie zgodność z normami ochrony środowiska. Poduszka gazowa rozcieńcza toksyczne opary do gazu obojętnego, pomaga utrzymać lotne i niebezpieczne opary przed ucieczką do atmosfery, zapewniając tym samym zgodność emisji z wymaganiami
 • zapewnienie odpowiedniego ciśnienia w zbiorniku. W przypadku zbyt wysokiego ciśnienia nadmiar gazu odprowadzany jest za pomocą zaworu wydechowego, a gdy w zbiorniku występuje podciśnienie, do zbiornika dostarczony zostaje poprzez regulator odpowiedni obojętny gaz.

Zasada działania regulatora produkcji GROTH Corporation nie jest skomplikowana.
Podczas gdy ciśnienie panujące wewnątrz zbiornika jest wyższe od ciśnienia nastawy sprężyny regulatora, siła wywierana przez gaz na membranę jest większa od siły sprężyny, przez co tłok zaworu jest dociśnięty do gniazda regulatora. Regulator jest wtedy szczelnie zamknięty. Gdy tylko ciśnienie w zbiorniku zaczyna się obniżać ,siła nacisku na membranę spada, siła nastawy sprężyny regulatora jest od niej większa i działając na tłok powoduje jego opadanie. Następuje otwarcie gniazda regulatora i gaz obojętny zostaje dostarczany do zbiornika.

Największą zaletą regulatora poduszki GROTH jest jego dokładność i szybkość działania. Regulator jest połączony bezpośrednio ze zbiornikiem poprzez „sens line”, dzięki czemu reaguje na wszelkie zmiany ciśnienia wewnątrz zbiornika i gdy jest to konieczne, natychmiast się otwiera. Ten sposób zabudowy regulatora eliminuje wszystkie dodatkowe czynniki błędów – jak straty przepływu czy przeciwciśnienia powstające w instalacjach.

Kolejną zaletą regulatora poduszki gazu obojętnego GROTH Corporation jest to że wartość ciśnienia zasilania gazu nie ma wpływu na otwarcie czy zamknięcie regulatora, co eliminuję potrzebę stosowania dodatkowych urządzeń sterujących / kontrolujących. Jest więc zdecydowanie lepszym i korzystniejszym rozwiązaniem od powszechnie stosowanych reduktorów ciśnienia.

Dodatkowo, regulator GROTH posiada możliwość nastawy wymaganej przepustowości gazu obojętnego. Poprzez zmianę pozycji (obrót) tłoka od pkt. 1 do pkt. 5 optymalizujemy jego wydajność.
Również wartość ciśnienia nastawy sprężyny regulatora GROTH może być w pewnym zakresie regulowana . W zależności od charakterystyki stosowanej sprężyny nastawę regulatora ustawia się dokręcając śrubę nastawczą. Dzięki temu regulator GROTH nie jest ograniczony do pracy w jednostajnych warunkach, tylko może być do nich dostosowywany – zgodnie z zmianami wprowadzanymi na instalacji.

Pozostałe zalety:

 • prosta konstrukcja i szczelne zamknięcie
 • jednostopniowa regulacja – pozwala na ograniczenie elementów instalacji gazu obojętnego
 • szeroki zakres nastaw oraz łatwość ich dostosowywania
 • prosta regulacja przepustowości
 • niskie koszty konserwacji i eksploatacji
 • zapewnienie optymalnego stanu poduszki gazowej nad składowanym medium
 • oszczędność składowanego medium – opary nie wydostają się ze zbiornika
 • oszczędność gazu obojętnego – do zbiornika doprowadzana jest wyłącznie niezbędna ilość gazu

Regulator poduszki GROTH jest zdecydowanie ekonomiczniejszym rozwiązaniem w przeciwieństwie do standardowych reduktorów ciśnienia. Reduktory są wrażliwe na zmiany ciśnienia wlotowego oraz kontrolują wyłącznie ciśnienie panujące za nim, a niekoniecznie w zbiorniku. Nie są one tak dokładne w przypadku redukcji ciśnienia do bardzo niskich wartości, czasem wręcz konieczne jest stosowanie kilku reduktorów by osiągnąć wymaganą wartość. Dodatkowo, reduktory nie zapewniają szczelnego odcięcia – co w przypadku awarii instalacji gazu obojętnego może powodować niebezpieczne sytuacje.

Stosowanie regulatorów poduszki gazu obojętnego oferowanych przez firmę COROL wpływa na optymalną ochronę oraz ekonomiczną pracę zbiorników magazynowych zgodnie z wszystkimi panującymi przepisami prawnymi i normami. Wraz z poprawnie dobranymi i stosowanymi zaworami oddechowo/wydechowymi zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa całego otoczenia.

Podsumowując, stosowanie regulatorów poduszki gazu obojętnego produkcji GROTH Corporation, której firmy COROL Sp. z o.o jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce pozwala na zaoszczędzenie energii, kosztów związanych z budową skomplikowanych instalacji doprowadzania gazu, kosztów związanych z stratami medium oraz zbyt dużym zużyciem gazu – jednocześnie zapewniając wysokie bezpieczeństwo i łatwość eksploatacji.

W sprawach technicznych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi Inżynierami Projektu

Więcej na: Akademia Bezpieczeństwa Corol

Zobacz także: Zawory oddechowe